panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkät med skallinje

Idag är det ganska vanligt med skallinjeenkäter, i dessa ges svaren efter en skala eller skallinje, vilket innebär att den tillfrågade svarar om denne är emot någonting, instämmer eller helt och hållet sympatiserar med uttalandet som kan vara en punkt, ett ämne eller en rak fråga. Den tillfrågade anger i denna typ av enkät om denne instämmer eller inte och till vilken grad. Skallinjerenkäter används ofta vid studier av till exempel arbetsmiljöer. Dessa mätningar burkar normalt sett fungera bra.

Enheten för måtten skapas med skalor i siffror eller med negativa/positiva uttalanden för att uppnå ett index. Likertskalan är en metod för sammanfattande utvärderingar, skalan är uppkallad efter Rensis Likert, som 1932 publicerade en rapport som beskriver dess användning. Det är en psykometrisk skala som vanligen används i enkäter och är den mest använda skalan vid forskningsundersökningar, främst inom samhällsvetenskap. Svaret på en fråga från en enkät, som utarbetats enligt Likerts teknik, anger graden av enighet eller oenighet med ett uttalande (punkt, ämne eller fråga).

Exempel

För att exemplifiera hur det kan se ut enligt modellen, finns ett typexempel här nedan. Formatet på ett typiskt element med Likert-svar i fem nivåer skulle vara:

Jag gillar att gå på bio:

  1. Instämmer inte alls
  2. Instämmer inte
  3. Varken instämmer eller tar avstånd
  4. Instämmer
  5. Instämmer helt och hållet